Služby

     1. Kompletní mzdová a osobní agenda
 • vyhotovení pracovní smlouvy, přihlášení zaměstnavatele a zaměstnance na OSSZ a zdravotní pojišťovny, průběžné vytváření dodatků k pracovním smlouvám dle aktuálních změn v legislativě, zpracování výpovědí a dohod o ukončení pracovního poměru, odhlášení na OSSZ a zdravotních pojišťovnách, vypracování zápočtového listu a potvrzení o zdanitelných příjmech
 • pravidelné zpracovávání měsíčních mezd dle Vašich pokynů a s tím související vyhotovení přehledů včetně podání na OSSZ a zdravotní pojišťovny
 • výpočet a příprava příkazu k úhradě mzdových nákladů a odvodů pro Vaší banku
 • vypracování a podání evidenčních listů důchodového pojištění na příslušnou OSSZ
 • vyhotovení mzdových listů a ročního vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti včetně srážkové daně
     2. Daňová evidence - fyzické osoby (OSVČ)
 • kontrola, zpracování a vyhodnocení veškerých dodaných dokladů
 • vedení pokladny, zpracování výpisů z banky včetně případných karetních či úvěrových účtů
 • evidence a zaúčtování přijatých a vydaných faktur
 • zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických osob a jeho podání na příslušný FÚ
 • vypracování přehledů o příjmech a výdajích včetně jejich podání na OSSZ a zdravotní pojišťovny
 • výpočet a upozornění na případnou úhradu záloh na dani z příjmu FO dle zákonných termínů
      3. Účetnictví - právnické osoby (PO) 

 • kontrola, zpracování a vyhodnocení veškerých dodaných dokladů
 • vedení pokladny, zpracování výpisů z banky včetně případných karetních či úvěrových účtů
 • evidence a zaúčtování přijatých a vydaných faktur
 • pravidelné sledování nákladů a výnosů, závazků a pohledávek
 • sestavování ročních účetních uzávěrek, dle potřeby měsíčních a čtvrtletních 
 • zpracování přiznání k dani z příjmu PO s výkazem zisku a ztrát, rozvahy a přílohy
 • zajištění podání na příslušný FÚ
 • výpočet a upozornění na případnou úhradu záloh na dani z příjmu PO dle zákonných termínů
     4. Daň z přidané hodnoty - DPH

 • zpracování a podání kontrolního hlášení
 • měsíční i čtvrtletní zpracování přiznání k DPH včetně jeho podání
 • vyhotovení příkazu k úhradě DPH pro banku v případě daňové povinnosti
     5. Silniční daň

 • zpracování a podání přiznání k silniční dani
 • výpočet a hlídání termínů pro úhradu záloh k silniční dani
 • vyhotovení jednotlivých příkazů k úhradě záloh na silniční daň

     6. Zastupování při veškerých jednáních na úřadech

     7. Příprava smluv, zápisů a podání